Vedtak fra tidligere årsmøter

Her kan du laste ned og lese vedtak og uttalelser fra tidligere årsmøter i Vestland SV.

Årsmøtet 2022

Vestland SVs fjerde ordinære fylkesårsmøtetble avholdt laurdag 12. februar, digitalt.
Vedtak fra årsmøtet finn du her:

Fråsegn:

Vestland SVs fjerde ordinære fylkesårsmøtetble avholdt laurdag 12. februar, digitalt.
Vedtak fra årsmøtet finn du her:

Fråsegn:

Skikkelige lønns-og arbeidsforhold for velferdsarbeiderne

Krever eget kvinnefengsel på vestlandet

Vann og avløp: staten må ta ansvar!

Helseforetaksmodellen må avviklast!

NEI til baseavtalen!

Barns rettssikkerhet i utvisningssaker må styrkes

Ei tannhelsereform no!

Styring med krafta ein føresetnad for det grøne skiftet –
spesielt for Vestland!

Betre kollektivtransport i distrikta no

Vestland SV ynskjer folkerøysting om deling av fylket

Sorgmelding

God studentpolitikk er god sosialpolitikk

Kvinnehelse – økt forskning, kunnskap og tilbud

Lengeverande ureturnerbare asylsøkarar må få leve verdige
liv i Noreg

Åpenhet i eierskap

Andre årsmøtesaker:

Arbeidplan 2021-2023Last ned
Budsjett 2022Last ned
Økonomiplan 2020-2023Last ned
Vedtekter Vestland SV 2022Last ned
Årsmelding for Vestland SV2021-22Last ned
2021 fylkestingsgruppa årsmeldingLast ned
Rekneskap 2021Last ned
RevisjonsmeldingLast ned
Vald Fylkestyret, Revisorar, Landsstyrerepresentantar 2022Last ned
Vald Valnemnd, Nominasjonsnemnd og FylkesvalprogramnemndLast ned

Årsmøte 2021

Fråsegn

Vi treng eit krafttak for distrikts-Noreg
Tegnspråk kultur og døvemiljøet
Frå klimapolitikk til klimaomstilling
Verdige og bærekraftige forhold i kollektivtransporten
Ingen flere drittpakker støtt studentene nå
Rød og grønn ikke grå blå eller turkis hydrogen
Ny praksis og ny politikk Om utviklinga av vestlandslandbruket
Hvor ble det av Universell utforming
Rett til å gå på nærskulen
Antirasistisk arbeid inn i videregående skole arbeidsliv og leiemarked nå
Landstrøm til oljeutvinning er et blindspor i klimakampen
Vestland SV krever en verdig behandling av folk med kjønnsinkongruens
På tide med gratis mensen
Batterifabrikk er Grøn New Deal i praksis

Andre vedtak

Arbeidsplan 2021-2023
Årsmelding frå fylkesstyret 2020
Årsmelding fylkestingsgruppa 2020
Årsmelding miniotritetspolitisk utval
Regnskap 2020
Balanse 2020
Revisjonsmelding 2020
Budsjett 2021


Årsmøtet 2020

Vedtak

Arbeidsplan for Vestland SV 2020-–-2023
Vedtekter Vestland SV

Fråsegn:

Fra veksttvang til likevektssamfunn
Ja til Søre Bjørnafjorden nasjonalpark
Klimakrise naturmangfaldskrise og vindkraft
Kollektivtilbodet i distrikta
Kraftskatt
Kven betalar for statlege reformer
NATO gjør verden farligere
North Connect KS
Opning for ein human og solidarisk flyktningepolitikk
På tide med full selvbestemmelse
Sats på jenter i byggebransjen
Situasjonen i Catalonia
Statlig finansiering av eldreomsorg
Strengere regulering av oppdrettsnæringen
Tegnspråklige sykehjemsplasser for tegnspråklige døve i hele-Vestland
Vestland SV vil ha eit nytt Hordaland og eit nytt Sogn og Fjordane

Andre saker

Årsmelding for Vestland SV 2019
Fylkestinggruppa årsmelding 2019
Årsmelding fylkestingsgruppa Hordaland
Årsmelding frå fylkestingsgruppa SogFJ 2019
Regnskap 2019
Revisjonsmelding Vestland SV 2019

Vedteke arbeidsplan og budsjett kjem

Val på fylkesårsmøte