SV fremmet interpellasjon om likelønn i fylkestinget

Publisert av: vestland Publisert: 16. desember 2020
Oppdatert: 09. juni 2021
Lesetid: ca. 2 min
Interpellasjon om Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)


Arbeidet med likelønn går langsomt. Rapporten «Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet» fra CORE – Senter for likestillingsforskning viser at lønnsgapet mellom kvinner og menn er fremdeles for stor. Dersom vi ser tilbake til årtusenskiftet tjente kvinner 83,50 kroner av hver hundrelapp menn tjente. I dag tjener kvinner i snitt om lag 89 kroner av hver hundrelapp menn tjener. Lønnsgapet er redusert med 5 kroner og femti øre på 19 år. Dette er tall basert på timelønn. Ser vi på årslønn omregnet til heltid er dette tallet ca. 87 prosent. For de med bachelor-utdannelse er forskjellen mellom menn og kvinner på hele 17 prosent.


Uten likelønn blir det ingen likestilling. Lønn gir et økonomisk grunnlag som er avgjørende for levekår i hele livsløpet. Når pensjonen vår baserer seg på at alle år med inntekt skal telle med, og arbeidstaker må stå lenge i arbeid, medfører det at kvinner får dårligere pensjon og levekår – også som pensjonister.


Den 16. november markerte Norge likelønnsdagen. Den symboliserer at 87 prosent av året er passert og at kvinner i teorien jobber gratis ut året. Forsetter utviklingen i dag vil det ta femti år før vi oppnår likelønn.


Alle arbeidsgivere har et ansvar for å motvirke ulikelønn. Arbeidslivets parter har et særskilt ansvar for å sørge for at den forsterkede Aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven (ARP) får innhold, og flere fagforeninger, deriblant Fellesorganisasjonen (FO), er opptatt av at ARP følges opp i praksis. ARP pålegger alle offentlige arbeidsgivere å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Fra 1. Januar 2020 har alle offentlige arbeidsgivere en aktivitetsplikt til å:
a. Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling
b. Analysere årsaker til identifiserte risikoer
c. Iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskrimineringen og bidra til økt likestilling i virksomhete
d. Vurdere resultatet av arbeidet etter bokstav a. – c.


Spørsmål:
Hvordan følger Vestland fylkeskommune, som arbeidsgiver opp Aktivitets-og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven?


Forslag til vedtak:

  1. Vestland fylkeskommune skal følge opp Aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven. Fylkeskommunen skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i egen organisasjon.
  2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen bruke aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringslovens § 26 a – d til å kartlegge de faktiske forholdene i fylkeskommunen, samt foreslå tiltak som motvirker diskriminering til fylkestinget.
  3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen årlig redegjøre for hvordan aktivitetsplikten har blitt fulgt opp for å avdekke faktisk tilstand i egen virksomheten og motvirke ulikelønn i egen organisasjon.