Vedtekter

Vedtekter for Vestland SV

§ 1:

Desse vedtektene gjeld for Vestland Sosialistiske Venstreparti. Vestland SV er fylkeslag i
Sosialistisk Venstreparti og omfattar dei tidlegare fylkeslaga Hordaland SV og Sogn og
Fjordane SV.

§ 2:

Vestland SV har følgjande organ:
a. Fylkesårsmøte
b. Fylkesstyre
c. Arbeidsutval
d. Nominasjonsmøte
e. Regionmøte for Hordaland og for Sogn og Fjordane
f. Utval og nemnder sett ned av fylkesårsmøtet eller fylkesstyret

Kapittel I: Fylkesårsmøtet

§ 3: Fylkesårsmøtet

Fylkesårsmøtet er det høgste organet i fylkeslaget. Det vert halde fylkesårsmøte ein gong i året, innan utgangen av februar og alltid framkant av landsmøtet.

§ 3.1 Innkalling til fylkesårsmøte

Fylkesstyret kallar inn til fylkesårsmøte. Kunngjering må sendast lokallaga seinast 30 dagar før møtet. Lokallaga eller enkeltmedlemmer som ønskjer å reise saker på fylkesårsmøtet, må sende framlegg til fylkesstyret seinast 14 dagar etter kunngjering. Innkalling til årsmøtet med dagsorden må sendast ut seinast ei veke før møtet.

§ 3.2 Samansetjing av fylkesårsmøtet

Lokallaga får 1 utsending for kvar påbyrja 30 medlemmer. Det sentrale medlemsregisteret til SV den 31.12 året før fylkesårsmøtet vert lagt til grunn for utrekninga. Ingen lokallag kan likevel ha meir enn 40% av det samla talet på moglege lokallagsrepresentantar.

Fylkesstyret deltek med fulle rettar på fylkesårsmøtet. Fylkesstyret har ikkje røysterett i saker som gjeld rekneskap.

Sosialistisk Ungdom kan møte med inntil 10 representantar med fulle rettar. SU avgjer sjølv valordninga for desse.

Fylkestingsmedlemane for Vestland SV kan møte med talerett i fylkesårsmøtet.

Fylkesårsmøtet er elles ope for alle medlemmer i fylkespartiet. Fylkesårsmøtet kan i kvart enkelt høve tildele talerett.

§ 3.3 Handsaming av saker

Fylkesårsmøtet godkjenner innkallinga til møtet, vel møteleiar, referent, to protokollunderskrivarar, minst ei redaksjonsnemnd og vedtek dagsorden for møtet som sak 1. Fylkesstyret har ansvar for å førebu og legge fram årsmelding, revidert rekneskap, arbeidsplan, budsjett og innkomne framlegg. Fylkesårsmøtet skal minst handsame årsmelding, revidert rekneskap, arbeidsplan, budsjett, innkomne framlegg og velje fylkesstyre og to revisorar.

Annakvart år vel fylkesårsmøtet etter framlegg frå fylkesstyret ei nominasjonsnemnd. Året før fylkestingsval vel fylkesårsmøtet ei programnemnd. I år med landsmøte vel fylkesårsmøtet landsmøtedelegasjon med liste over varamedlemmer etter framlegg frå fylkesstyret. I år med fylkestingsval handsamar fylkesårsmøtet fylkespolitiske hovudprioriteringar og valprogram for den kommande valperioden.

Protokoll for fylkesårsmøtet skal sendast protokollunderskrivarane innan to veker. Protokollen skal vere underskriven og godkjent etter fire veker. Protokollen skal deretter gjerast kjent på høveleg vis, sendast til lokallaga og til SV sentralt.

§ 3.4 Valnemnd

Fylkesårsmøtet vel valnemnd etter framlegg frå fylkesstyret. Valnemnda vert valde for årsmøteperioden og skal ha minst 5 medlemmer. Medlemmene av valnemnda vert valde for 2 år. Det skal gjerast ei rullering slik at det vert vald minst to nye medlemmer kvart år. Leiar vert vald av fylkesårsmøtet. Fylkesstyret tilrår medlemmer til valnemnda.

Valnemnda tilrår medlemmer og varamedlemmer til fylkesstyret og revisorar.

§ 3.5 Nominasjonsnemnd

Fylkesårsmøtet vel nominasjonsnemndene. Valprosessen er omtalt i kap. III og kap. IV. Nominasjonsnemnda for fylkestinget skal ha 5 medlemmer og god geografisk spreiing.

Kapittel II: Fylkesstyret

§ 4.1 Fylkesstyrets ansvar og oppgåver

Fylkesstyret vert valt av fylkesårsmøtet og står til ansvar overfor fylkesårsmøtet. Fylkesstyret er ansvarleg for den daglege drifta av fylkeslaget. Fylkesstyret har ansvar for å følgje opp vedtak i program og planar vedtekne på fylkesårsmøtet, og følgje opp dei politiske målsettingane frå fylkesårsmøtet. Fylkesstyret skal verke som eit samordnande organ for å styrke det politiske arbeidet i lokallaga og partiet. Fylkesstyret skal leggje til rette for at så mange som råd av våre medlemmer og lokale lag deltek i utforminga av politiske bodskapen og arbeidsområda.

§ 4.2 Samansetjing av fylkesstyret

Til å leie fylkeslaget vel fylkesårsmøtet eit styre med leiar, politisk nestleiar, organisatorisk nestleiar, økonomiansvarleg, kvinnepolitisk ansvarleg, fagleg ansvarleg, folkevald ansvarleg, miljøpolitisk ansvarleg, distriktspolitisk ansvarleg, ein representant frå SU, i tillegg til tre styremedlemer.

Fylkesleiar og to nestleiarar skal veljast ved særskilte val. Vala til leiar og nestleiarar gjeld for eitt pr av gongen. Andre styremedlemer vert valde for 2 år. Ein skal søkje å få til ei rullering slik at om lag halvparten av styremedlemmane er på val kvart år. Viss eit styremedlem må trekkje seg i valperioden, kan fylkesstyret fatte vedtak om supplering. Slik supplering gjeld då til neste årsmøte.

Fylkesårsmøtet gjer framlegg om landsstyrerepresentantar med tre vararepresentantar for landsmøteperioden. Landsstyrerepresentantane skal vere medlem av fylkesstyret.

§ 4.3 Omsyn til representasjon

Fylkesstyret si samansetjing skal sikre ein breiast mogleg representasjon. Kjønnsfordelinga skal vere minst 40% kvinner. SU nemner sjølv opp sin representant med varamedlemmer til fylkesstyret.

§ 4.4 Deltakarar med tale- og framleggsrett

Fylkestingsgruppa har ein medlem med fulle rettar i fylkesstyret. Stortingsrepresentantar for SV frå Hordaland og Sogn og Fjordane har tale- og framleggsrett i fylkesstyret.

§ 4.5 Vedtak i fylkesstyret

Minst halvparten av dei fylkesårsmøtevalde fylkesstyremedlemmene må vere til stades om fylkesstyret skal gjere vedtak. Ved likt røystetal i fylkesstyret tel leiar si røyst dobbelt.

§ 4.6 Arbeidsutval

Fylkesstyret har eit arbeidsutval som består av leiar, organisatorisk nestleiar og politisk nestleiar. Økonomiansvarleg har tale- og framleggsrett. AU i fylkesstyret har fullmakt til å uttale seg på vegner av fylkesstyret mellom styremøta. Viktige prinsipielle saker bør leggjast fram for fylkesstyret.

§ 4.7 Utvida fylkesstyremøte

Fylkesstyret kallar inn til utvida fylkesstyremøte ein til to gonger i året, når det er trong for det eller når minst 1/3 del av lokallaga ber om det. Kvart lokallag kan møte med ein representant i desse møta som i regelen er elektronisk oppkopla.

Utvida fylkesstyremøte er eit rådgjevande organ. Det er fylkesstyret som fattar vedtak etter å ha fått innspel frå lokallaga.

§ 4.8 Utval og nemnder

Om fylkesstyret ser at det er trong for å få løyst ulike oppgåver, kan dei opprette utval eller nemnder.

Kapittel III: Nominasjon til fylkestinget

§ 5 Nominasjon til fylkestinget

Til å stå for nominasjonen har fylkeslaget ei nominasjonsnemnd og eit nominasjonsmøte.

§ 5.1 Val av nominasjonsnemnd

Fylkesstyret legg fram tilråding på medlemmer i nominasjonsnemnd for fylkesårsmøtet året før valåret. Fylkesårsmøte vel nominasjonsnemnda.

§ 5.2 Ansvar og oppgåver

Før nominasjonsnemnda utarbeider sitt fyrste framlegg til valliste skal lokallaga og medlemmer ha høve til å kome med framlegg og innspel til nemnda. Nemnda sitt førsteutkast skal sendast på høyring til lokallaga med rimeleg tilbakemeldingsfrist, før nemnda kunngjer sitt siste framlegg til valliste.

Nominasjonsnemnda sitt endelege listeframlegg skal vere lokallaga i hende seinast 14 dagar før møtet. Elles gjeld dei reglane for nominasjon og listeinnlevering som er gjevne i vallova eller i forskrifter til vallova.

§ 5.3 Innkalling til nominasjonsmøte

Fylkesstyret kallar inn til nominasjonsmøte. Kunngjering må sendast lokallaga seinast 30 dagar før møtet. Nominasjonsmøte skal seinast haldast som eige særmøte på fylkesårsmøtet i valår.

§ 5.4 Samansetjing av nominasjonsmøtet

Nominasjonsmøtet vert sett saman etter same fordelinga som for fylkesårsmøtet.

Kapittel IV: Nominasjonsarbeidet framfor Stortingsval

§ 6 To valdistrikt ved stortingsval

Så lenge Hordaland og Sogn og Fjordane held fram som to valdistrikt vil det bli halde eitt nominasjonsmøte for kvart valdistrikt.

§ 6.1 Val av nominasjonsnemnd

Fylkesstyret legg fram tilråding til to nominasjonsnemnder for fylkesårsmøtet året før valåret. Berre utsendingane frå Sogn og Fjordane har røysterett i val av nominasjonsnemnd for Sogn og Fjordane, og berre utsendingane frå Hordaland har røysterett i val av nominasjonsnemnd for Hordaland.

§ 6.2 Ansvar og oppgåver

Før nominasjonsnemndene utarbeidar sitt fyrste framlegg til valliste, skal lokallaga og medlemmer ha høve til å kome med framlegg og innspel til nemnda. Nemnda sitt fyrsteutkast skal sendast på høyring til lokallaga med rimeleg tilbakemeldingsfrist, før nemnda kunngjer sitt siste framlegg til valliste. Nominasjonsnemndene sitt endelege listeframlegg skal vere lokallaga i hende seinast 14 dagar før møtet. Elles gjeld dei reglar for nominasjon og listeinnlevering som er gjevne i vallova eller i forskrifter til vallova.
Nominasjonsmøtet vedtek det endelege listeframlegget.

§ 6.3 Innkalling til nominasjonsmøte

Fylkesstyret kallar inn til to nominasjonsmøte, eitt for Hordaland og eitt for Sogn og Fjordane. Kunngjering må sendast lokallaga seinast 30 dagar før møtet. Nominasjonsmøte skal seinast haldast som eige særmøte på fylkesårsmøtet i valår.

§ 6.4 Samansetjing av nominasjonsmøtet

Dei to valdistrikta har kvart sitt nominasjonsmøte. Ein legg SV sitt sentrale medlemsregister pr. 31.12. året før til grunn for utrekninga. Nominasjonsmøtet vert sett saman av utsendingar frå lokallaga etter same fordelinga som tidlegare nominasjonsmøte i Hordaland og Sogn og Fjordane.

For nominasjonsmøte for valkrinsen Sogn og Fjordane gjeld slik fordeling av utsendingar mellom lokallaga: Inntil 20 medlemmer: 2 utsendingar, inntil 21–35 medlemmer: 3 utsendingar, inntil 36–50 medlemmer: 4 utsendingar og over 50 medlemmer: 5 utsendingar. Sosialistisk Ungdom kan møte med tal utsendingar etter medlemstal i Sogn og Fjordane som, for eit lokallag. Utsendingane må være bustadsregistrert i valdistriktet.

For nominasjonsmøte for valkrinsen Hordaland gjeld slik fordeling av utsendingar mellom lokallaga: Lokallaga med 1-15 medlemmer får 1 utsending, 16-30 medlemmer får 2 utsendingar, 31-45 medlemmer får 3 utsendingar og så vidare. Ingen lokallag kan likevel åleine ha meir enn 40% av det totale talet på moglege lokallagsutsendingar. Sju utsendingar oppnemnt av Vestland SU sitt fylkesstyre kan møte med fulle rettar på nominasjonsmøtet. Utsendingane må være bustadsregistrert i valdistriktet.

Kapittel V: Partiskatt

§ 7 Partiskatt

Alle medlemmer som er oppnemnde i heiltids- eller deltidstillitsverv på grunnlag av representasjonen til partiet i fylkestinget betaler 10 % partiskatt av brutto til fylkeslaget. Alle valde eller oppnemnde med honorar eller løn som følgjer med tillitsvervet betaler 20 % partiskatt av brutto til fylkeslaget. Ein skal ikkje betale partiskatt av tapt arbeidsforteneste og reisegodtgjering. Arbeidsutvalet skal godkjenne eventuelle unntak.

Kapittel VI: Andre reglar

§ 8 Regionmøte for Hordaland og for Sogn og Fjordane

Fylkesstyret kan invitere til eigne regionmøte for Hordaland og Sogn og Fjordane når fylkesstyret vurderer det som nyttig. Desse regionmøta gjer ikkje formelle vedtak. Det ligg til dei formelle organa.

§ 9 Ekstraordinært fylkesårsmøte

Det skal innkallast til ekstraordinært fylkesårsmøte når fylkesstyret ynskjer det eller når lokallag som representerer 1/3 av medlemmene i fylket krev det. Lokallaga vel utsendingar til ekstraordinært årsmøte i samsvar med kap. 1. Ekstraordinært fylkesårsmøte handsamar berre dei sakene som det er innkalla for å handsame.

§ 10 Vedtektsendringar

Vedtektsendringar kan berre gjerast av fylkesårsmøtet, og krev 2/3 fleirtal. Endringsframlegg til vedtekter må vere fylkesstyret i hende minst to veker før årsmøtet.

§ 11 Tolking av vedtekter

Dersom det er tvil om tolkinga av vedtektene, eller tilhøve som ikkje vert omfatta av desse vedtektene, gjeld vedtektene for SV – Sosialistisk Venstreparti.

Vedteke: 08. februar 2019
Sist endra: 12. februar 2023

Last ned i PDF-format her:

Sist endra: Fylkesårsmøtet 12. februar 2023

Last ned gjeldande vedtekter vsv 2023