Strømmen er folkets eiendom – vi vil ta tilbake kontrollen

Publisert av: froydis.olaussen Publisert: 21. januar 2022
Oppdatert: 27. januar 2022
Lesetid: ca. 4 min
Gruppeleiar i Vestland SV Marthe Hammer holdt appell på markeringa for billigere strøm. Her er ein versjon av appellen.

Det er markedskreftene som herjer med folk i Norge denne vinteren. De skyhøye strømprisene er usosiale og uakseptable, både fordi de er en tung belastning for mange familiers økonomi og fordi de truer grunnlaget for norsk industri og næringsliv. 

Dagens strømpris er et resultat av villa politikk, der strømmen skal flyte fritt i eit marked. Prisen e eit resultat av kva marknaden er villig til å betale. Dette problemet er blitt kraftig forsterka av tilknytinga til det europeiske energimarknaden, som skjer både med fysisk infrastruktur – særleg dei to siste utanlandskablane – og ved å avgi suverenitet over energipolitikken til EU og EUs energibyrå ACER. Markedsstyringen gjør at strømprisen blir uforutsigbar og uforståelig, og nå også skyhøy. 

Men, ein kan jo ikke vær overraska over at strømprisen e høyere. Mange av oss, industriaksjonen, nei til EU, flere har jo advart mot nettopp dette. Det å knytte seg tettere opp mot EUs energimarked, og med utenlandskablan, gjør at vi importere Europas strømpriser til Norge. Og hele poenget med å knytte seg tettere til EU og EUs energibyrå er jo for å ha likere priser, eller «harmonisere energiprisen» og at strøm kan flyte fritt.  Så folkens – vinteres strømpris er et resultat av markedsharmoni – sett fra EUs energimarked sitt ståsted. Eller fra Høyresidas ståsted. Dette er marked, i sitt sanne jeg. 

Markedsliberalisme er UBRUKELIG når det kommer til en tjeneste som strøm. 

Strøm bør ses som grunnleggende infrastruktur, noe fellesskapet har ansvar for å sikre alle til en rimelig og forutsigbar pris, på samme måte som for vatn og avløp. I den kritiske situasjonen vi står i no, trengs det tiltak. Og regjeringa har komme på banen, men vi e mange som meine det er for seint og for lite. Allerede i fylkestinget i oktober tok SV og undertegnede opp behovet for å øke bostøtten til de som har minst. 

SV forhandlet før jul fram en rekke forbedringer i regjeringans forslag, både når det gjelder økt kompensasjon til alle husholdninger, som no e på 80 prosent for utgifter over 70 øre kilowatt-timen, samt at 50 000 flere e inkludert i den ekstra støtten til folk med dårlig råd.

Men, sjølv om SV har pressa regjeringa til å gjør strakstiltakan for høge strømpriser bedre enn det som var utgangspunktet fra regjering, og de kom raskt ut til folk så er det heilt klar at dette ikke e nok. 

SV er derfor klar til å danne flertall for ytterligere forbedringer i disse straksordningene HVIS regjeringspartiene er villig til å bevege seg enda videre, og spesielt e vårt fokus på de som treng det aller mest.

Men, strakstiltak er ikke nok. Det som trengs er langsiktige og varige tiltak som hindrer at vi kjæm i den her situasjonen på nytt. Og da må vi grunnlegganes gå inn å endre måten strømmen styres på. Derfor – hvis det blir ytterligere forhandlinga om kompensasjon, så krever SV også forhandlinger med regjeringen om hele strømsystemet, om varige tiltak for å unngå at dagens kriser gjentar seg.


Og i slike forhandlinga så har vi med oss disse kravan i kofferten:

 1. Staten tar på seg rollen som leverandør av strømmen. SV har lasert forslaget om et statlig selskap som kjøper inn strøm og selger den videre til folk og næringsliv gjennom langsiktige avtaler. Annet kraftsalg skal overføres fra dagens unødvendige og fordyrende strømsalgselskap, til nettselskapene.
 2. Luksusforbruk skal være dyrere enn normalforbruk. Regjeringen må derfor utrede et topris-system på strøm.
 3. Muligheten for spekulasjon i kraftpris fjernes. Regjeringen må utrede hvordan store svingninger i pris på grunn av selskapers derivathandel kan stoppes.
 4. Eksport av kraft til utlandet via kabler må reguleres ut fra forsyningshensyn og strømpris i Norge. SV krever en reforhandling av avtaler med EU og Storbritannia for å få dette til, og er mot å bygge nye utenlandskabler.
 5. Uttak av vann fra vannmagasinene begrenses når dette er nødvendig for å sikre en rimelig strømpris. Regjeringen må utrede økte krav til magasinfylling, hva det vil bety for strømprisene gjennom året, flomsikring, kraftproduksjon og forsyningssikkerhet.  
 6. De nye nettariffene må ikke innføres. Regjeringen må bruke handlingsrommet som Stortingets utsettelse har gitt, til å utarbeide et nytt forslag. Forslaget må ikke gi mer nettutbygging enn nødvendig, og ikke redusere satsingen på energieffektivisering.
 7. Det skal utredes et sikringsfond som skal gå til strømkundene i form av priskompensasjon når strømprisene er høye. Fondet skal finansieres ved at kraftselskapene betaler inn i perioder med store overskudd.
 8. Elektrifiseringen av sokkelen gjennomføres gjennom utbygging av havvind, primært flytende havvind, og ikke med strøm fra land. Oljenæringen må pålegges å bygge ut like mye offshore havvind som de trenger til elektrifiseringen, og betale for disse investeringene.
 9. Norge må ha råderett over egne kraftressurser. SV er mot norsk deltakelse i EUs energiunion og EUs energibyrå ACER, og vil ta EUs tredje energimarkedspakke ut av EØS-avtalen.
 10. Det offentlige eierskapet til vannkraften forsvares, og alle forsøk på privatisering avvises. Det må innføres de samme krav til offentlig eierskap for store vindkraftanlegg som for store vannkraftanlegg. Offentlig eierskap til småkraft må utredes.
 11. Vi trenger nå en skikkelig satsing på energieffektivisering. Det er penger i ENOVA-systemet, men de må gjøres tilgjengelig for vanlige folk.
 12. Mer fornybar energi gjøres tilgjengelig gjennom energisparing og –effektivisering og økt produksjon, i takt med omstilling og behov, for å erstatte fossil energi.
 13. Behovet for mer fornybar energi må ikke gå utover viktige naturverdier.

Noen gir inntrykk av at bare vi produserer mer kraft så vil de høye strømprisene forsvinne – det er en avsporing og kortslutning. Strømprisen er et resultat av villa politikk – derfor er det nødvendig med varige endringa i energimarkedet, Strømmen er folkets eiendom – det e på tide å ta tilbake kontrollen!

Men akkurat no, vi må sørg for at vanlige folk og næringsliv klare å betal strømprisen sin. Staten har store inntekter på strømprisen, det bare rett og rimelig at betydelig meir går tilbake til dæm som treng det.

Takk for meg.